Regulamin

Regulamin pobytu Hornigold
Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną


REGULAMIN POBYTU W APARTAMENCIE HORNIGOLD

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji oraz najmu lokali będących własnością spółek Śląskie Kamienice SA, Hornigold S.A. oraz podmiotów z nimi powiązanych.
2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień REGULAMINU.
3. Umowa o świadczenie usług zakwaterowania i najmu pomiędzy Klientem (Gościem) a Hornigold S.A. zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
4. Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem lokalu. Inne usługi świadczone przez Hornigold S.A. objęte są oddzielnymi regulaminami i umowami. Zabronione jest zwłaszcza wykorzystywanie lokali, budynków i nieruchomości na jakich się znajdują w związku z działalnością gospodarczą.
5. Osobą dokonującą rezerwacji może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w lokalach będących przedmiotem najmu wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
6. Wynajmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów będących elementem wyposażenia lokalu oraz urządzeń technicznych powstałe, osób pozostających pod jego opieką lub osób go odwiedzających.

§2
REZERWACJA

1. Rezerwacji lokali będących przedmiotem najmu można dokonać w następujący sposób:
– telefonicznie – pod numerem telefonu nr. +48 720 811 844
– poprzez adres mailowy: rezerwacje@hornigold.pl
– poprzez system rezerwacji online dostępny na stronie internetowej www.Hornigold.pl
2. Rezerwacja potwierdzona zostaje sms’em lub poczta elektroniczną, na adres wskazany podczas dokonywania rezerwacji i ma status „rezerwacji wstępnej”.
3. W ciągu dwóch dni roboczych od doręczenia mu potwierdzenia Najemca zobowiązany jest wnieść opłatę (zadatek) stanowiącą 35% ustalonej kwoty najmu. Brak zadatku w jakiejkolwiek akceptowanej przez Spółkę formie powoduje wygaśnięcie „rezerwacji wstępnej” i traktowane jest jako odstąpienie od umowy.
4. Do dnia rozpoczęcia najmu wymagana jest wpłata pozostałej części opłaty, przy czym za wpłatę uważa się zaksięgowanie ustalonej kwoty na wskazanym koncie Hornigold S.A. – właściciela lokalu.
5. Brak pełnej opłaty traktowany jest jako odstąpienie od umowy najmu, przy czym wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

§3
PRZYJAZD I ZAMELDOWANIE

1. O ile nie ustalono inaczej doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 pierwszego dnia pobytu i kończy o godzinie 12.00 ostatniego dnia pobytu Klienta. Nieuzgodnione przedłużenie pobytu oznacza obowiązek zapłaty klienta za kolejną dobę.
2. Klient – osoba dokonująca rezerwacji w momencie udostępniania lokalu zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport), okazania dokumentu potwierdzającego rezerwację oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie całkowitej opłaty za pobyt.
3. Klient może otrzymać wydruk rachunku (fakturę) za pobyt w lokalu, o ile poinformuje o chęci jego otrzymania wcześniej (podczas składania rezerwacji).
4. Obsługa ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy gość:
– nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
– znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
– zachowuje się w sposób agresywny.
5. Chęć ewentualnego przedłużenia pobytu należy zgłosić najpóźniej dzień przed planowanym opuszczeniem lokalu. Hornigold S.A. dołoży wszelkich starań, by umożliwić gościowy przedłużenie pobytu, pod warunkiem odpowiednich możliwości lokalowych Spółki w danym okresie.

§4
REZYGNACJA Z REZERWACJI, NOCLEGU, SKRÓCENIE LUB ZMIANA TERMINU POBYTU

1. W przypadku anulowania lub odstąpienia od rezerwacji wpłacony zadatek przepada, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5.
2. Ewentualne zmiany w terminach rozpoczętego już pobytu przez Klienta powinny zostać natychmiast zgłoszone drogą mailową.
3. Przypadki polegające na opłaceniu zadatku i na tym etapie chęci wprowadzenia zmian terminu oraz pobytu ustalane są indywidualnie i zależą od możliwości lokalowych Hornigold S.A. w danym okresie czasu. Brak porozumienia stron w tym zakresie traktowany jest jako odstąpienie od Umowy. Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

§5
LOKAL ZASTĘPCZY

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, powodujących brak możliwości korzystania z lokalu zarezerwowanego przez Klienta, Hornigold S.A. zobowiązuje się do udostępnienia lokalu zastępczego, o standardzie nie niższym niż wstępnie ustalono. Brak wolnego lokalu, brak zgody Klienta na zaproponowany lokal zastępczy lub inne rozwiązania proponowane przez Hornigold S.A., powoduje anulowanie rezerwacji. W tym przypadku kwoty wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi bez zbędnej zwłoki.

§6
OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Najemca zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 7.00 oraz użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celach związanym z pobytem.
2. Za zgodą i na warunkach Hornigold S.A. dopuszcza się przebywanie w lokalu większej ilości osób niż zadeklarowana i zgłoszona w umowie zawartej między stronami.
3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia Hornigold S.A. zauważonych braków wyposażenia lokalu i szkód zaistniałych w lokalu. Niezależnie od powyższego, Gość zobowiązany jest do zgłoszenia Hornigold S.A. wszelkich szkód zastanych w lokalu przy wprowadzeniu się do lokalu, w terminie 3 godzin od pierwszego wejścia do niego – telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.
4. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w lokalu oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.
5. Gość nie ma prawa udostępniać lokalu innym osobom bez zgody Hornigold S.A., również w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił opłatę.
6. Zabrania się przetrzymywania zwierząt w wynajmowanych lokalach oraz budynkach Hornigold S.A. Za wyjątkiem sytuacji, w których Hornigold S.A. wyrazi zgodę na takie działania. Podlegają one jednak odrębnej, dodatkowej, pisemnej umowie.
7. Przy każdorazowym opuszczaniu lokalu gość zobowiązany jest do zamknięcia okien (w tym okien dachowych) oraz drzwi zewnętrznych lokalu, a także do wyłączenia wszelkich urządzeń elektrycznych (w tym klimatyzatora), z wyłączeniem lodówki. Osoba zarządzająca budynkiem, w którym znajduje się lokalu, upoważniona jest do wstępu do udostępnionego lokalu w celu wykonania poniższych czynności w przypadku wystąpienia opadów deszczu, burzy lub innych czynników mogących wyrządzić szkody w lokalu.
8. W razie naruszenia postanowień § 6 ust. 1, 2, 5, 6, Hornigold S.A. uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania umowy. W razie rozwiązania umowy na podstawie niniejszego postanowienia, Gościowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
9. Po zakończeniu pobytu, Gość zobowiązany jest do zwrotu kluczy do lokalu. W razie braku ich zwrotu, Hornigold S.A. przysługuje prawo obciążenia Gościa kosztami wymiany zamków w lokalu.

§7
INFORMACJE DODATKOWE

1. W cenę noclegu wliczone są lekkie śniadania w postaci kawy, herbaty, mleka, musli, croissantów itp. Istnieje jednak możliwość zamówienia dodatkowych usług „room service”, co łączy się z dodatkową opłatą.
2. Palenie we wszystkich lokalach oraz budynkach Hornigold SA jest zabronione. Złamanie zakazu grozi karą umowną w wysokości 1000 PLN. Kara umowna nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na podstawie przepisów odrębnych.
3. Właściciel lokalu nie zapewnia dostępu do miejsca parkingowego oraz nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Na prośbę klienta osoba oddelegowana do zarządzania obiektem może wskazać lokalizację parkingów publicznych (płatnych i bezpłatnych) zlokalizowanych na terenie miasta w którym znajduje się wynajmowany apartament.
4. Hornigold S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności powstałe podczas pobytu Klienta związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest lokalu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie oraz przerwami w dostawach mediów z przyczyn niezależnych od Hornigold S.A.
5. Hornigold S.A. nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez Gościa w lokalu. Przedmioty pozostawione przez gościa w opuszczanym apartamencie mogą zostać odesłane na wskazany adres na podstawie odrębnych ustaleń stron, po uzgodnieniu warunków usługi.
6. Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Hornigold SA. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Hornigold S.A., a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Hornigold S.A.

DANE FIRMY

Hornigold S.A.,
ul. Moniuszki 10/1, 40-005 Katowice
NIP: 954-277-70-95
KRS: 0000672989
REGON: 366145226
Wysokość kapitału zakładowego: 1 040 000,00 zł
Nr konta bankowego: 81 1020 2313 0000 3402 0558 6310
Nazwa banku : PKO Bank Polski SA
Adres banku: : Oddział 3 w Katowicach, Chorzowska 6
Kod BIC/SWIFT : BPKOPLPW

 


Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WSTĘP

HORNIGOLD SA z siedzibą w Katowicach, ul. Moniuszki 10/1, NIP – 9542777095, REGON – 366145226, wprowadza niniejszy Regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.)

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
a) Cennik usług – stanowiący załącznik do Regulaminu dokument określający ceny Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony WWW,
b) Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych: wszelkie informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji tych nie uważa się za umożliwiające określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań,
c) Polityka prywatności- stanowiący załącznik do Regulaminu dokument określający zasady przetwarzania Danych Osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę
d) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późniejszymi zmianami)
e) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
f) Strona WWW – strona internetowa Usługodawcy, zamieszczona pod adresem www.hornigold.pl, za pośrednictwem której świadczone są Usługi. Administratorem strony www.hornigold.pl jest Hornigold SA
g) Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
h) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
i) Urządzenie – urządzenie telekomunikacyjne z dostępem do sieci Internet pozwalające na połączenie się przez Usługobiorcę ze Stroną WWW, z którego Usługobiorca korzysta w celu korzystania z Usług,
j) Usługa/ Usługi – nieodpłatne lub odpłatne umożliwienie Użytkownikowi korzystania z poszczególnych funkcji Strony WWW poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
k) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
l) Usługodawca – HORNIGOLD SA z siedzibą w Katowicach, ul. Moniuszki 10/1, NIP: 954-277-70-95
m) Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
n) Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami),
o) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U, z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami)
p) Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
2. W zakresie dotyczącym płatności w formie e-przelewu, Usługodawca zawarł umowę z firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182. Administratorem strony www.hornigold.pl jest Hornigold SA
3. Usługobiorca korzystając z serwisu, przy użyciu Strony WWW oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2 Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorców w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.
5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
7. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynika z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW.

Rozdział 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Strony WWW Usługodawca świadczy następujące Usługi
a) Rezerwacji usług noclegowych w obiekcie Usługodawcy;
b) informacyjne dotyczące pozostałych produktów i usług Usługodawcy
2. Rezerwacja usług noclegowych w obiekcie Usługodawcy
1. Rezerwacji w serwisie www.hornigold.pl dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności: wybór lokali, wybór terminu, wypełnienie formularza rezerwacyjnego, zatwierdzenie rezerwacji oraz dokonanie płatności.
b. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą dokonania przez rezerwującego płatności za pośrednictwem systemu płatności PayU, opłaty na miejscu lub przelewu tradycyjnego na konto:
Hornigold SA
ul. Moniuszki 10/1
40-005 Katowice
Nr konta :
81 1020 2313 0000 3402 0558 6310
c. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez rezerwującego w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi rezerwujący.
d. Ceny przedstawione w systemie podane są za dobę pobytu w obiekcie hotelowym. Cena uwzględnia podatek VAT. Za nieobjęte rezerwacją usługi świadczone przez Usługodawce w związku z pobytem w obiekcie hotelowym (jak np.: dodatkowe posiłki, zorganizowanie dojazdu) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez klienta.
e. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

2. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury
a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji i są warunkiem jej potwierdzenia. Wymagane jest uiszczenie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% ceny rezerwowanych usług noclegowych określonej według Cennika. Tak dokonana rezerwacja uważana jest za gwarantowaną.
b. Usługodawca umożliwia też uiszczenie pełnej ceny rezerwowanych usług noclegowych na etapie dokonywania rezerwacji, w takim przypadku 30% dokonanej płatności ma charakter bezzwrotnej zaliczki.
c. Pośrednikiem w realizacji płatności w formie e-przelewu jest firma PayU. Po wybraniu opcji „zapłać”, klient przekierowany zostaje na stronę umożliwiającą wpłatę. Akceptowane opcje płatności (rodzaje kart kredytowych i przelewy obsługiwane przez PayU) są każdorazowo wyświetlane podczas dokonywania rezerwacji przez system.
d. Usługodawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT bezzwłocznie po uzyskaniu wpłaty lub do 7 dni od daty zakończenia usługi.
e. Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej obiekt hotelowy ma obowiązek wystawienia faktury VAT wyłącznie „na żądanie”.
f. Jeżeli nie wypełniono danych niezbędnych do wystawienia faktury, obiekt hotelowy uzna, iż rezerwacji dokonała osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która nie zażądała wystawienia faktury VAT.

3. Potwierdzenie rezerwacji
a. System Strony WWW potwierdza rezerwację automatycznie po zaksięgowaniu płatności – komunikat o potwierdzeniu jest generowany na ekranie komputera. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną.
b. Dodatkowo system generuje automatycznie potwierdzenie wysyłane na adres e-mail rezerwującego podany w formularzu.
c. W przypadku usługi dodatkowej, nie objętej systemem rezerwacyjnym i wymagającej indywidualnego potwierdzenia z obiektu hotelowego, konieczny jest kontakt telefoniczny lub mailowy z obiektem hotelowym, a odpowiedź jest przesyłana w ciągu 48 godzin na adres e-mail rezerwującego podany w formularzu.

4. Zakres odpowiedzialności operatora obiektu hotelowego
a. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rezerwacji z przyczyn niezależnych od obiektu hotelowego.
b. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od obiektu hotelowego, obiekt hotelowy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu www.hornigold.pl na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
c. Usługodawca może zaoferować wykonanie usługi o podobnym standardzie w terminie, który został określony w formularzu wówczas, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z winy podmiotów trzecich.
d. W przypadku, gdy rezerwujący nie wyrazi zgody na realizację usługi o podobnym standardzie lub realizacja usługi okaże się niemożliwa z przyczyn zależnych od obiektu hotelowego, wówczas obiekt hotelowy zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez rezerwującego zapłaty za usługę pomniejszonej o zaliczkę.
e. Zwrot zostanie dokonany formie odpowiedniej do dokonanej płatności.
f. Zwrot nastąpi nie później niż w ciągu jednego tygodnia (7 dni) od dnia, w którym rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.
g. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności niezależne od obiektu hotelowego tj.: czasowy brak wody, ogrzewania, prądu czy naprawa lub konserwacja urządzeń technicznych. Wyżej wymienione niedogodności obiekt hotelowy będzie starał się jak najszybciej usunąć.
i. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, obiekt hotelowy jest zwolniony z przyjętego zobowiązania. W takim przypadku obiekt hotelowy zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez rezerwującego zapłaty za usługę pomniejszonej o zaliczkę.
j. W przypadku, jeśli klient w trakcie trwania usługi stwierdza wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronach systemu www.hornigold.pl), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi.

6. Warunki zmian i anulowania rezerwacji
Każda zmiana bądź anulowanie rezerwacji powinna być zlecona w formie pisemnej i przesłana poprzez e-mail do Usługodawcy. W przypadku anulowania rezerwacji obiekt hotelowy zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez rezerwującego zapłaty za usługę pomniejszonej o zaliczkę.

Rozdział 4 Ochrona danych osobowych

1. Za pośrednictwem Strony WWW dane osobowe zbierane są poprzez wypełnienie formularzy. Formularz rezerwacyjny zawiera pola wymagane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, data początkowa i końcowa pobytu objętego rezerwacją, których wypełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Formularz umożliwiający podanie adresu e-mail w celu otrzymywania newsletterów zawiera pole wymagane: adres e-mail. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie, Ustawie o ochronie danych osobowych, i w Polityce prywatności.
3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
6. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego www.hornigold.pl Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności.

Rozdział 5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. W celu świadczenia Usług niezbędne jest wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, pozyskiwanych za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego na stronie WWW, przez firmę Hornigold SA Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem rezerwacyjnym i ma charakter dobrowolny. w celu świadczenia drogą elektroniczną usług określonych w Rozdziale 2 Regulaminu.
2.Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem rezerwacyjnym lub formularzem umożliwiającym podanie Usługodawcy adresu e-mail w celu otrzymywania newsletterów i ma charakter dobrowolny.
3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4 Regulaminu.

Rozdział 6 Wymagania techniczne

1.W celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Usług Urządzenie Usługobiorcy powinno spełniać następujące wymagania techniczne:
Dostęp do Internetu
Zainstalowana przeglądarka internetowa – zalecana Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,
Posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
2.Niedostosowanie się Użytkownika do ww. wymagań technicznych może uniemożliwić korzystanie z niektórych, a nawet wszystkich funkcji Strony WWW – Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Strony WWW i jego skutki spowodowane brakiem dostosowania Urządzenia do ww. wymagań.
3. Usługodawca informuje, iż w trakcie świadczenia usługi dochodzi do umieszczenia w systemie informatycznym Urządzenia Usługobiorcy plików „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” w systemie informatycznym Usługobiorcy jest konieczne do prawidłowego realizowania Usług za pośrednictwem Strony WWW – szczegółowe zasady wykorzystywania plików „cookies” określa Polityka prywatności.

Rozdział 7 Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. W przypadku rezerwacji usług noclegowych zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia rezerwacji i otrzymania, drogą mailową na wskazany adres e-mail, potwierdzenia złożonej rezerwacji.
2. Usługi informacyjne świadczone są poprzez zwykłe korzystanie ze Strony WWW, a także w ramach newsletterów rozsyłanych do Usługobiorców. W przypadku świadczenia usług informacyjnych w ramach rozsyłanych newsletterów zawarcie umowy następuje wraz z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych na podany w tym celu adres e-mail.
3.Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletterów bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą drogą elektroniczną lub telefonicznie.
4. Rezygnacja, której mowa w pkt. 3 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dotyczącym świadczenia usług informacyjnych.
5. W zakresie dotyczącym rezerwacji usług noclegowych rozwiązanie umowy następuje w przypadku gdy:
a. realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z przyczyn niezależnych od obiektu hotelowego, a Usługobiorca nie wyrazi zgody na realizację usługi o podobnym standardzie;
b. realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z przyczyn zależnych od obiektu hotelowego;
c. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową;
d. anulowania zamówienia przez Usługobiorcę.

Rozdział 8 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacjyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

Rozdział 9 Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.